Фастівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5

Ви є тут

Виховна робота

Первинні вкладки

 

Нормативно–правові документи щодо організації виховної роботи в школі

 

 1.Конвенція про права дитини
2. Закон України «Про загальну середню освіту»
3. Закон України «Про освіту»
4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
5. Закон України «Про охорону дитинства»
6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
8. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»
9. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»
10. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних організацій»
11. Національна доктрина розвитку освіти
12. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
13.Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»
14. Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей
15. Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном
16. Конституція України.
17. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530
Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.
18. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.12 № 1/9-595 Деякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 н.р.
19. Наказ ГУОН № 162 Про затвердження Плану організаційно-практичної роботи Головного управління освіти і науки на виконання Основних заходів Міжгалузевої програми "Пізнай свою країну"
20.Наказ МОН № 434 від 06.09.2000 року Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
21. Основні орієнтири виховання учнів 1 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Прграма.
22 Наказ Мінистерства освіти і науки України Про затрвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству"на період до 2015 
23. Цивільний кодекс України. 

 

Проблема, над якою працює школа:

"Виховання вільної особистості з почуттям націонаоьної самосвідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України"

Виховна робота

 Соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання у значній мірі залежить від правильно організованого виховного процесу у школі. Виховна система школи створена на основі вивчення та впровадження основних документів уряду, Міністерства освіти і науки України, обласних, міських та районних програм з питань виховання підростаючого покоління. Виховна діяльність школи спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту», Концепції про права дитини, Конституції України, державних національних програм, Статуту, правил внутрішнього розпорядку. Головна увага приділяється формуванню особистості учня, розвитку його здібностей та обдарувань, забезпеченню результативності та свідомого ставлення до здоров'я, формуванню засад здорового способу життя, збереженню і зміцненню фізичного та психічного здоров'я учнів.

        Основою виховної системи школи є комплексна програма національного виховання, в якій інтегрованими суб'єктами виховного процесу є: батьки, педагогічний колектив, учнівський колектив, громадськість. Напрямками виховної роботи є: національне виховання, статеве виховання, естетичне виховання, екологічне виховання, трудове виховання.
        Питання виховної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, засіданні Ради школи, керівників шкільних предметних комісій.
        З метою всебічної реалізації інтересів дітей та підлітків, їх здібностей в школі діє дитяче об'єднання «Молода Січ». Робота об'єднання ведеться відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації». Діяльність дитячого об'єднання спланована у відповідності до річного плану роботи школи.
        Виходячи з навчально-виховної мети школи «Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді через запровадження здоров'я зберігаючих технологій освітнього процесу», пріоритетами виховної діяльності педагогічного колективу школи визначено:

 • розкриття особистого потенціалу учнів;
 • вивчення особистості учня та учнівських колективів;
 • становлення громадянськості учнів;
 • оволодіння стратегією життєвого проектування та самореалізації;
 • формування партнерських стосунків із сім'єю;
 • формування гуманістичної позиції;
 • психолого-педагогічний супровід виховного процесу;
 • розвиток учнівського самоврядування;
 • розвиток творчих здібностей;
 • розвиток потреби у здоровому способі життя; 

        Педагогічним колективом школи приділяється належна увага формуванню національної свідомості, любові до рідної землі, поваги до батьків, шанобливого ставлення до культури, звичаїв та обрядів українського народу. Кожний вчитель школи в процесі навчально-виховної діяльності намагається виховувати високоморальну особистість, стверджувати загальнолюдські принципи.
        Для соціальної адаптації у подальшому дорослому житті та вихованні законослухняного громадянина велике значення має дотримання положень Статуту школи та правил внутрішнього розпорядку закладу. Відвідування учнями навчальних занять є одним з основних пунктів цих правил. Учні, схильні до несистемних пропусків занять, постійно знаходяться у зоні підвищеної психолого-педагогічної уваги.
        Головним завданням щодо розвитку інноваційної особистості учня є організація виховного процесу школи.
        Школа суттєво впливає на соціальну адаптацію учнів, виховання в них рис інноваційної особистості. Як відомо, інноваційна особистість - це самобутня, відповідальна, самодостатня, творча особистість, яка у вік інформаційних технологій здатна знайти своє місце у суспільстві та спроможна виконувати покладені на неї функції. Цьому сприяє налагоджена робота соціально -психологічного супроводу особистості учня на всіх етапах навчання школярів. Розроблені шляхи психолого-педагогічного забезпечення громадянського виховання через систему моніторингу сформованості в учнів громадянських якостей, системи цінностей та впливів. Щорічно проводиться анкетування учнів та їх батьків, тренінги, педагогічні консиліуми з приводу адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів до навчально-виховного процесу, вивчається учнівська думка з питань виховання.
        Виконуються рекомендації щодо порядку використання Державної символіки. Створено відповідні куточки в школі і в кожному кабінеті. Проводиться велика робота щодо роз'яснення школярам ідейної суті державних символів і правил їх викорисгання, ритуалів, традицій, виховується позитивне ставлення до Державних символів України.
        У школі впроваджуються нові виховні технології, інтерактивні методики виховної робота, бо саме така система стимулює розвиток здібностей кожної дитини, активізує самостійність, спонукає до вільного вираження свого «Я» та доводить думку, що учень - не пасивний об'єкт, а суб'єкт і головна постать всього навчально-виховного процесу.
        Постійно проводяться зустрічі, лекції, бесіди та індивідуальна робота з учнями, які потребують педагогічного контролю.
        У школі відпрацьований механізм щоденного контролю за відвідуванням занять учнями: ведення сигнального журналу, дотримання правила «двох годин». Стан відвідування учнями школи контролюється на різних рівнях: адміністрацією  та класними керівниками, фіксується в журналі відвідування; розглядається на оперативних нарадах, заслуховується на засіданні ради профілактики, доводиться до відома батьків. Здійснюється індивідуальний контроль щодо учнів, які схильні до пропуску уроків без поважних причин. Результати стану відвідування учнів аналізуються наказом по школі, який видається кожного семестру. Систематично ведеться контроль за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу Статуту школи та виконанням Правил внутрішнього розпорядку.

           МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОГО   ВИПУСКНИКА   ШКОЛИ

        Завдання школи — навчити жити,

наша школа — школа життя.

Ми повинні виховувати людину,

здатну створити своє власне життя,

здатну до самовизначення.

Павло Блонський 

        Формування компетентності учнів, тобто їхньої здатності мо­білізувати знання в реальній жит­тєвій ситуації, — найактуальніша проблема сучасної школи. Компетентний підхід покликаний подолати прірву між освітою та вимогами життя. То який він, ком­петентний випускник?

        Компетентний випускник школи — це:

 • особа, що поважає себе, усві­домлює свою цінність і визнає цін­ність іншої особи, здатна зробити моральний вибір у різних ситуа­ціях та відповідати за нього перед собою, референтною групою й суспільством;
 • громадянин суспільства, краї­ни, миру, який володіє високою полі­тичною й демократичною культурою, визнає загальнолюдські цінності, по­важає людей інших національностей, прагне до встановлення з ними співп­раці, необхідної для збереження та вдосконалення людства;
 • людина, яка має рівень осві­ти, адекватний сучасним світовим вимогам, людина, інтегрована в світову культуру, що вільно оби­рає сферу діяльності;
 • сім'янин, що є водночас ро­зумним чоловіком, дружиною, бать­ком, матір'ю, сином або дочкою, любить і поважає свою родину;
 • людина, вільна у виборі думки, релігії, способу життя, що визнає при цьому моральні та юридичні закони країни, суспільства, поважає свободу вибору і права інших людей;
 • особа, загальна культура якої передбачає високий рівень фізич­ної культури та потребу в здорово­му способі життя, культури праці, культури емоцій і відчуттів, інте­лектуальної культури та культури відносин;
 • мешканець планети Земля, який усвідомлює себе частиною її природи і прагне до збереження флори та фауни. 

        Компетентний випускник школи має:

Ціннісний потенціал

 • сприйняття людського життя як головної цінності;
 • осмислення понять — честь, обов'язок, відповідальність, профе­сійна гордість, громадянськість;
 • чесність;
 • цілеспрямованість;
 • соціальна активність; 

Пізнавальний потенціал

 • знання, вміння та навички, відповідні освітньому стандарту;
 • пам'ять;
 • творче мислення; 

Творчий потенціал

 • про­фесійні навички відповідно до особистих запитів і завдань, нави­чки пошукового мислення; 

Комунікативний потенціал

 • уміння виконувати роль ліде­ра в колективі, адекватну ситуації, що складається;
 • уміння встановлювати кон­такти, поважати інші смаки, зви­чаї, звички;

Художній потенціал

 • етична й естетична культура;
 • художньо-мистецька актив­ність на оптимальному для кожно­го рівні.

Компетентний випускник школи:

 • засвоїв на рівні вимог дер­жавних освітніх стандартів загаль­ноосвітні програми з усіх предме­тів шкільного навчального плану;
 • засвоїв зміст обраного профі­лю на рівні, що забезпечує вступ та успішне навчання в установах вищої професійної освіти;
 • оволодів щонайменше одні­єю іноземною мовою на базовому рівні;
 • оволодів основами комп'ю­терної грамотності (програмуван­ня, навички технічного обслугову­вання ІВТ);
 • знає основи підприємництва;уміє швидко «вбудовуватися» в систему соціально-економічних відносин;
 • володіє культурою інтелек­туальної діяльності;
 • знає свої цивільні права та вміє їх реалізувати;
 • уміє осмислено та відпові­дально обирати спосіб своїх дій і діяльності, контролювати, аналі­зувати їх.

  Компетентний випускник школи:

 • любить свою Батьківщину, шанує історичні традиції україн­ського народу та народів інших національностей;
 • має потребу дбайливо стави­тися до природи, до всього живо­го;
 • доброзичливо, уважно ста­виться до тих, хто його оточує, вміє спілкуватися з людьми;
 • організований, уміє берегти свій і чужий час, наполегливий в оволодінні знаннями, уміє та праг­не вчитися протягом життя;
 • уміє цінувати прекрасне, прагне оволодіти основами світо­вої культури;
 • може и хоче вести здоровий спосіб життя, негативно ставить­ся до алкоголю, нікотину, нарко­тиків;
 • працьовитий, здатний своїми руками створювати прекрасне;
 • підготовлений до сімейного життя, відповідальний за близьких йому людей.

        Компетентний випускник школи — це:

 • творча особистість — во­лодіє розвиненими здібностями, знаннями, уміннями, навичками, розвиненим інтелектом;
 • практична особистість — знає основи комп'ютерної грамот­ності, професійної підготовки, має естетичний смак, хороші манери, знає й поважає Конституцію та інші закони країни;
 • вільна особистість — по­важає себе, усвідомлює свою цін­ність і визнає цінність іншої лю­дини, здатна зробити моральний вибір і відповідати за нього перед собою та суспільством;
 • гуманна особа — проявляє милосердя, доброту, здатність до співчуття, співпереживання, терп­лячість і доброзичливість;
 • духовна особистість — прагне до пізнання й самопізнання та рефлексії, має потребу в красі та спілкуванні. 

       Компетентний випускник школи:

 • усвідомлює різноманітність життєвих цінностей (свободи, співпраці, шанування іншої люди­ни), власну самоцінність;
 • уміє здійснювати вибір, жити і працювати в різновіковому ко­лективі; 

    здатний:

 • планувати своє життя відпо­відно до цілей;
 • ухвалювати рішення;
 • мас життєвий досвід діяльності в групі: під керівництвом, самостій­но, в парі, з книжкою, з документа­ми, з приладами, комп'ютером. 

Компетентний випускник школи прагне виховувати в собі:

Духовність

 • Розуміння ролі та значен­ня релігії в житті суспільства й людини. Знання основних конфесій. Сенс фундаментальних понять християнської етики (гріха, по­каяння, спокутування тощо). За­гальні уявлення про філософію як основу культури мислення. Виро­блення свідомого ставлення до ре­лігійної віри, усвідомлення небез­пеки тоталітарних сект, окультних практик і містичних одкровень поза церквою.
 • Ставлення до святинь Ві­тчизни. Знання історії української святості. Ознайомлення з житіями святих. Благоговійне ставлення до культових споруд, релігійних обрядів, свят, ікон, витворів ре­лігійного мистецтва. Шанобливе ставлення до інших віросповідань і віруючих інших конфесій.

Ціннісні орієнтації 

 • Патріотизм. Любов до Вітчизни — рідного краю, міста, села. Розуміння духовної, істо­ричної та культурної місії Укра­їни. Гордість за Вітчизну. Розу­міння історичних заслуг і поми­лок, причин перемог і поразок України та українського народу. Діяльна протидія штучному на­садженню чужорідних цінностей та іноземної лексики. Любов до української мови, оволодіння її скарбами. Глибоке засвоєння національних традицій. Усві­домлення військового обов'язку в хлопців і материнського у ді­вчат.
 • Ставлення до праці, влас­ності та професії. Шанування чесної праці. Розуміння значу­щості різних видів професійної та громадської діяльності. Усві­домлення підприємницької й тру­дової діяльності як основи мате­ріального і духовного добробуту людини та суспільства, розуміння духовно-ціннісного компонента трудової й підприємницької ді­яльності. Ставлення до грошей і багатства як до засобу, а не мети людської життєдіяльності. Ро­зуміння шкідливості заздрощів і корисливості в підприємницькій і трудовій діяльності. Готовність до розумного ризику й ініціатив­ність щодо влаштування свого життя. Відповідальний вибір про­фесії, розуміння важливості усві­домлення такого вибору. Готов­ність до підвищення рівня освіти, професійного вдосконалення.
 • Готовність до сімейно­го життя. Статева освіченості і культура почуттів. Шанування честі й гідності дівчини та хлопця. Виховання характеру чоловіка та жінки на основі культурних тради­цій України з урахуванням сучас­них реалій розподілу соціально-статевих ролей у суспільстві та світі. Розв'язання проблеми лі­дерства в сім'ї. Основи сімейного бюджету, його формування та ви­трати. Основи педагогічних знань, дитячої фізіології та психології. Уміння організовувати дозвілля в сім'ї. Елементарні уявлення про конфліктологію. Оволодіння на­вичками подолання конфліктних ситуацій.
 • Ставлення до природи і здоров 'я. Сприйняття природи як органічної цілісності й осно­ви життя людини та суспільства. Усвідомлення екологічної небез­пеки людської діяльності. Актив­не протиборство забрудненню довкілля. Дотримання чистоти й порядку в громадських місцях. Натхненне сприйняття природи, тваринного й рослинного світу. Усвідомлення високої цінності здоров'я. Установка на здоровий спосіб життя. Знання особливос­тей функціонування свого орга­нізму. Здатність надати першу медичну допомогу собі й іншим. Активне заняття фізкультурою і спортом. Захоплення національ­ними іграми. Уміння правильно поводитися під час хвороби.
 • Естетичні цінності та ху­дожнє освоєння світу. Виховання естетичного і художнього смаку. Протидія руйнівним тенденціям масової культури. Розуміння есте­тичної цінності та ідейного сенсу художніх творів. Уміння аргумен­товано судити про прочитані книж­ки, переглянуті фільми, вистави, виставки тощо. Знання напам'ять і декламація віршів українських поетів. Тонке відчуття краси й му­дрості національного фольклору. Уміння слухати, осмислювати та розповідати народні казки. Уміння широко використовувати в усній і письмовій мові прислів'я і при­казки українського народу. Знати пісні. Уміти танцювати народні й сучасні танці.
 • Етична культура. Розу­міння значення моралі та мораль­них цінностей і життя людини й суспільства. Знання українських національних традицій у сфері моралі та етичного виховання. Фі­лософське осмислення основних етичних понять: добра і зла, спра­ведливості, честі й гідності, совісті та обов'язку. Пошана до особистої гідності людей. Уміння гуманно чинити в конфліктних ситуаціях. Прагнення до етичного і духовно­го вдосконалення.
 • Правова і політична куль­тура. Знання основних консти­туційних прав і обов'язків. Роз­виток почуття громадянського обов'язку. Обстоювання своїх прав законними способами. Від­мова від насильства в політиці. Реалізація права й виконання обов'язку виборця.
 • Знання механізму звернення в суд, прокуратуру, законодавчі орга­ни. Орієнтація у світі внутрішньої та зовнішньої політики. Осмислений і зважений вибір політичної партії або політичного діяча.

Вольові риси 

        Відмова від горезвісного «може» як стратегії життя. Уміння ставити реалістичні завдання, пла­нувати дії та домагатися виконан­ня задуму. Уміння стійко й мужньо долати труднощі, гідно виходити з ситуацій ділової або особистої по­разки. Віра в себе, свої сили та зді­бності. Цілеспрямованість. Уміння шукати варіанти досягнення бажа­ної мети. Бути вимогливим до себе та інших. Не зупинятися на досяг­нутому. Мати справу життя й від­давати їй усього себе.

Концептуальність та інте­грованість знань 

 • цілісне сприйняття природи, суспільства, культури і людини;
 • ідентифікація з українською духовною та культурною традиці­єю як основою світогляду;
 • редукція суми знань по при­родних і гуманітарних предметах до певного виду діяльності.

        Компетентний випускник школи:

 • засвоїв усі освітні програми з предметів навчального плану;
 • засвоїв на підвищеному рівні складності (або поглиблено) на­вчальні програми з предметів;
 • засвоїв зміст обраного про­філю навчання на рівні, здатному забезпечити успішне навчання в установах початкової, середньої та вищої професійної освіти;
 • оволодів основними загально-навчальними вміннями і нави­чками, необхідними для подаль­шої професійної освіти та успіш­ної трудової діяльності; основни­ми уявними операціями: аналізом, синтезом, порівнянням, конкрети­зацією, абстрагуванням, узагаль­ненням, систематизацією, кла­сифікацією; висновками, навич­ками планування, проектування, моделювання, прогнозування, до­слідної, творчої діяльності; тру­довими вміннями та навичками роботи з металом, деревом, ткани­ною, догляду за землею, тварина­ми, приготуванням їжі, навичками самозбереження в екстремальних ситуаціях; основами сприйняття, опрацювання, зберігання, відтво­рення інформації; інформаційни­ми технологіями, пов'язаними з прийомом, передачею, читанням, конспектуванням інформації, пе­ретворенням інформації; масмедійними, мультимедійними, ін-тернет-технологіями; основами комп'ютерної грамотності, тех­нічного обслуговування обчислю­вальної техніки; оволодів уміння­ми та навичками саморозвитку, самовдосконалення, саморегуля­ції, особистої й наочної рефлексії, сенсу життя, професійного розви­тку; оволодів навичками мовного й мовленнєвого розвитку, культу­рою рідної мови, володіє інозем­ною мовою.

План виховної роботи школи

План виховної роботи 2018

Підписатися на